All Review, Restaurant, Street Food (อร่อยริมทาง)

ราดหน้าชิ้งกี่ ตำนานกว่า 76 ปี

5 มิ.ย. , 2015  

ราดหน้าชิ้งกี่ ประวัติกว่า 76 ปี ลองซักครั้งแล้วจะติดใจ

, , , , , , ,